6.7 ангийн хүүхдүүдийн бүтээлүүдээс.

6.7 ангийн хүүхдүүдийн химийн хичээл дээрээ хийсэн бүтээлүүдээс. 💡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *